เข้าสู่ระบบ
สมาชิกกำลังใช้งาน
No online user.

bg2

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา

พันธกิจ:

 1. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

             2.บังคับใช้กฎหมายและอำนวยความยุติธรรมทางอาญา

             3.รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของราชอาณาจักร

 เพื่อให้การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ได้เร็วขึ้น  ท่านควรลงโปรแกรม Flash ในคอมพิวเตอร์ของท่านด้วยดาวน์โหลด  โปรแกรม Flash ที่นี่

ประกาศ           สถานีตำรวจภูธรเมืองกระบี่  พร้อมปฏิบัติตามคำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ ๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายบางฉบับเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และในข้อ ๑๗ ของคำสั่งดังกล่าวได้กำหนดมาตรการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเป็นการทั่วไปรวมไว้ด้วยว่า "ในกรณีที่กฎหมาย กฎ หรือระเบียบใดกำหนดให้ผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาต หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจ้ง หรือผู้แจ้ง ต้องใช้เอกสารที่ทางราชการออกให้แก่ผู้นั้นเพื่อประกอบการพิจารณาหร ...

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 21 เมษายน 2020 เวลา 10:56 น.)

 
แจ้งห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอร์ฮอล์ ในวันสำคัญทางศาสนาประกาศห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอร์ฮอล์ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาและวันออกพรรษา หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด        วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กฎหมายห้ามห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันห้ามขาย ตลอด 24 ชั่วโมง สภ.เมืองกระบี่ ขอย้ำว่าหากมีการตรวจพบ  มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นพื้นที่ และมีการสอบสวนสืบสวนแล้วพบว่ามึนเมาสุราแล้วทราบว่าว่าซื้อหรือดื่มมาจากร้านค้าใด จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเด็ดขาด        กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่องกำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอ ...

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 05 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 10:27 น.)

 
โครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยประชาชนโครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยประชาชน หรือโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการนี้เพราะเป็นโครงการที่ดี และสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนหากไม่อยู่บ้านให้ตำรวจช่วยดูแลความเรียบร้อย     โดยสามารถรับแบบฟอร์มแสดงความประสงค์ฝากบ้าน ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดและสอบถามรายละเอียดได้ที่ สภ.เมืองกระบี่ 075-612587 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2019 เวลา 10:55 น.)

 
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงปีใหม่ 2563รณรงค์ปีใหม่ 2563 "กลับบ้านปลอดภัย คือของขวัญที่ดีที่สุด" ให้ข้อคิดเตือนใจการเดินทางปีใหม่ ไปหาคนที่รักอย่างปลอดภัย

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2019 เวลา 11:51 น.)

 
บังคับใช้กฎหมาย กวดขันการวางสิ่งของกีดขวางบนทางหลวง       ด้วยได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้รถใช้ถนนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่  ว่ามีผู้ประกอบการต่างๆ,  ได้วางสิ่งของบนถนน  ทำให้ได้รับความเดือดร้อนในการใช้รถใช้ถนน        งานจราจร  ได้ประชาสัมพันธ์  ข้อสั่งการของเจ้าพนักงานจราจร ข้อกฎหมายที่เป็นความผิด เรื่องการวางสิ่งของกีดขวางบนทางหลวง  ในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่    โดยได้ว่ากล่าวตักเตือนต่อผู้ประกอบการ  ร้านค้า  ผู้ขายสินค้าอื่นตามสถานที่ต่างๆ  ที่นำสิ่งของมาวางบนทางหลวง  ได้รับทราบและปฏิบัติคำสั่งของเจ้าพนักงานจราจรมาเป็นเวลาพอสมควรแล ...

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2019 เวลา 11:59 น.)

 
กระบี่ต้องไม่มีแข่งรถในทางสาธารณะและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง"พื้นที่เมืองกระบี่ต้องไม่มีแกงค์รถซิ่ง  ไม่มีการแข่งรถบนทางหลวงโดยเด็ดขาด"       สภ.เมืองกระบี่  ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือ ในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร  ร่วมดำเนินการป้องกันปราบปรามตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล, ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และโครงการของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ โครงการกระบี่ปลอดภัย ในการป้องกันปราบปรามการแข่งขันรถในทาง (มาตรการปราบปราม เด็กแว้น)  การขับรถในลักษณะประมาทหวาดเสียว  น่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นในทางเดินรถ       ที่ผ่านมา สภ.เมืองกระบี่ ได้ประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายที่ควรทราบ และขอความร่วมมือแก่ ...

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2019 เวลา 11:58 น.)

 
วิธีสังเกตุธนบัตร เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานและให้ความรู้กับประชาชนโปสเตอร์การสังเกตธนบัตรแบบ 17 และแบบ 16  เผยแพร่ควารู้เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานและให้ความรู้กับประชาชน  เพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่าจุดสังเกตแต่ละแห่งจะต้องใช้วิธีการ “สัมผัส ยกส่อง หรือพลิกเอียง” ในการตรวจสอบธนบัตร รายละเอียดตาม Link นี้ครับ https://www.bot.or.th/Thai//Pages/download.aspx ขอบพระคุณ/คุณรสสุคนธ์ ทรงอาษา ผู้จัดการ ศูนย์จัดการธนบัตร สุราษฎร์ธานี     

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2019 เวลา 12:42 น.)

 
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน          เชิญประชาชนโดยทั่วไปตอบแบบสำรวจความพึงพอใจที่ท่านเข้ารับการบริการทั้งบนสถานีตำรวจ และนอกสถานีตำรวจ  เพื่อให้สถานีตำรวจนำข้อมูลจากท่านไปปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น    การกรอกแบบท่านสามารถทำได้โดยกรอกตามแบบฟอร์มที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจัดเตรียมไว้ให้ท่าน หรือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจออนไลน์ ในรูปแบบของ QR Code ซึ่งได้ติ้ดตั้งไว้ตามสถานที่ต่างๆ หรือลิ้งค์ข้างล่างนี้          ในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อให้มีประสิทธิภาพ  ขอให้ท่านตอบอย่างตรงไปตรงมาตามที่ท่านได้รับการปฏิบัติจากข้าราชการตำรวจ  โดยไม่มีส่วนได ...

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 05 มีนาคม 2019 เวลา 15:10 น.)

 

ข้อคิดเห็นล่าสุด

 • ผู้บังคับบัญชา สภ.เมืองกระบี่
  รบกวนทางจราจรช่วยดูการจอดรถทางโค้งตรงข้ามสนามเทนนิสสวนสาธารณธาราให้หน่อยครับ เวลารถสวนกันทีจะชนกันอยู๋แล้วเพราะจอดกันทางโค้งเลย หรือให้ใครมาตีเส้นห้ามจอดก็ได้รบกวนตรวจสอบด้วยครับ
  เมื่อ 23-06-2020 เวลา 11:17 น.
  โดย สมประสงค์ ก้อนแก้ว
 • ติดต่องาน จราจร สภ.เมืองกระบี่
  ขออนุญาตตอบข้อร้องเรียนครับ ตามนโยบาย สำนักงานตำรวจเเห่งชาติ ทาง งานจราจร สภ.เมืองกระบี่ เเละงานป้องกันปราบปรามได้ดำเนินการกวดขันจับกุม รถที่มีการตกเเต่่งอุปกรณ์ส่วนควบอยู่สม่ำเสมอ ดยเฉพาะการกวดจับในกลางคืน ที่คาดว่่ามีกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวกัน เพื่อนำรถ...
  เมื่อ 04-03-2020 เวลา 11:28 น.
  โดย พ.ต.ต.สุทิวัส อุ่นเสียม
 • ติดต่องาน จราจร สภ.เมืองกระบี่
  ความเห็นของท่าน ผมได้นำเรียน สว.จร.ฯ, และเตรียมข้อมูลนำเข้าในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานตำรวจพิจารณา คณะกรรมการบริหารงานซึ่งมาจากทุกภาคส่วน และประชาชน เป็นผู้ตอบในเรื่องนี้ จากนั้นผมจะนำคำตอบนั้นมาตอบประเด็นนี้ครับ หากมีเอกสารใดๆ เพิ่มเติมให้ที่ประช...
  เมื่อ 16-12-2019 เวลา 11:36 น.
  โดย webmaster
 • ติดต่องาน จราจร สภ.เมืองกระบี่
  ขอขอบพระคุณ ทั้ง 2 ความเห็นครับ เรื่องแว้น สภ.เมืองกระบี่ ได้ดำเนินการโดยต่อเนื่องครับ แต่ก็ยังมีอยู่ตามที่ท่านเห็นครับ ที่สายตรวจยึดรถไว้หน้าห้องทำงานธุรการป้องกัน หน้าห้องสืบสวนมีจำนวนมาก ขอเรียนว่า สภ.ฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล นโยบาย ต...
  เมื่อ 16-12-2019 เวลา 11:26 น.
  โดย webmaster
 • ติดต่องาน จราจร สภ.เมืองกระบี่
  อยากทราบว่าระหว่างเส้นทแยงกับเส้นขนานฟุตปาท..มันร้ายแรงขนาดต้องล็อครถ..มันทำให้เสียหายอะไร..กินพื้นที่ด้วยซ้ำ... ใช้กม.อะไรกำหนดว่าเป็นเส้นทแยงหรือเส้นขนาน... เป็นคำถามให้อธิบาย..อย่าใช้อำนาจฟ้องคำถาม ไม่ว่าเพราะเทศบาลหรือเพราะใคร..แต่คนเดือดร้อนคือป...
  เมื่อ 15-12-2019 เวลา 18:35 น.
  โดย น.ส.อารี วาสนสิทธิ
 • ติดต่องาน จราจร สภ.เมืองกระบี่
  อยากให้สารวัตรทำความตกลงกับเทศบาลให้ชัดเจนเรื่องการตีเส้นจราจร เริ่มตีเส้นจราจรให้จอดทแยงเส้นใหม่จอดขนานกับทางเท้าแต่เส้นเก่าก็ยังคงผุดให้เห็น ประกอบกับความเคยชินเคยจอดทะแยงไม่ทันได้สังเกตว่าเขาให้จอดขนานประเด็นคือตำรวจอ้าง ว่าเทศบาลเป็นผู้ตีเส้นตำรว...
  เมื่อ 15-12-2019 เวลา 18:20 น.
  โดย น.ส.อารี วาสนสิทธิ
 • ติดต่องาน จราจร สภ.เมืองกระบี่
  ช่วยดูแลเรื่องท่อรถมอเตอร์ไซด์ หน่อยค่ะ จะสังเกตุว่าพวกเด็กวัยรุ่นจะชอบออกมาตอนกลางดึก ซึ่งเป็นยามวิกาลไปแล้ว สร้างความรบกวนแก่ผู้ที่อยู่อาศัยระแวกนี้มาก โดยเฉพาะเส้น หน้าโรงเรียน อำมาตย์ - อิศราอยากให้ทางตำรวจข่วยจัดการอย่างเด็ดขาด ยุคนี้สมัยนี้ ไม่...
  เมื่อ 17-11-2019 เวลา 19:07 น.
  โดย นันทกา
 • ติดต่องาน จราจร สภ.เมืองกระบี่
  รบกวนช่วยกวดขันเรื่องมอเตอร์ไซค์เสียงดัง ถนนเส้นหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูด้วยค่ะ เดือดร้อนนอนฟังเสียงท่อดังทุกวัน ปกติเห็นแต่ตำรวจตรวจล็อคล้อรถยนต์ อยากเห็นข่าวการปราบปราม และกวาดล้างการแต่งท่อ และดัดแปลงรถมอเตอร์ไซค์ด้วยค่ะ ถ้าแจ้งแล้วยังไม่ชัดเจน ครั้...
  เมื่อ 17-11-2019 เวลา 00:32 น.
  โดย ศศินันท์
 • ผู้บริหารสถานีตำรวจ
  กรณีแจ้งเบาะแส ท่านสามารถแจ้งต่อ หัวหน้างานสืบสวน รองหัวหน้างานสืบสวน ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ได้โดยตรง และจะเป็นความลับด้วยครับผม ผมนำเรียนผู้บังคับบัญชา และผู้รับผิดชอบงานไปแล้วครับ
  เมื่อ 14-11-2019 เวลา 08:28 น.
  โดย webmaster
 • ติดต่องาน จราจร สภ.เมืองกระบี่
  ขอบคุณในคำบอกเล่าของท่านครับ ใจเย็นๆครับอย่างเกลียดตำรวจ ผมได้ก็อบปี้ข้อความของท่านนำเรียนผู้บังคับบัญชา (สว.จร. และ ผกก. ทราบแล้วครับ
  เมื่อ 06-11-2019 เวลา 15:31 น.
  โดย webmaster
 • ติดต่องาน จราจร สภ.เมืองกระบี่
  โดนล็อคล้อเพราะไม่จอดชิดซ้าย (ผิดพร้อมไปจ่าย) แต่ไม่มีรถโดยสารไปจ่ายที่งานจราจร (ตำรวจบอกตรงท่าเรือ ผมไม่ใช่คนที่นี่ ไม่รู้) สรุปต้องจ่ายเงิน500เพื่อเช่ารถไปที่งานจราจร (ขอร้องให้ปลดล็อคล้อเพราะจะเอาใบสั่งไปจ่าย) แต่ตำรวจที่จับบอกไม่รู้เรื่องของคุณหา...
  เมื่อ 05-11-2019 เวลา 17:20 น.
  โดย ประชาชน
 • ผู้บริหารสถานีตำรวจ
  ผมก๊อบปี้ส่งให้งาน ศปจร. แล้วครับ
  เมื่อ 30-10-2019 เวลา 09:09 น.
  โดย webmaster
 • ผู้บริหารสถานีตำรวจ
  โรงเเรมจะวันไทถ้ำเสือมีการขายยาที่ห้อง204ชื่อนายเดียว
  เมื่อ 11-10-2019 เวลา 21:36 น.
  โดย กลัวไม่ปลอดภัย
 • ติดต่องาน จราจร สภ.เมืองกระบี่
  ขอบคุณ ต่อความคิดเห็นครับ งาน จร. ทราบครับ สว. จร.จะนำเรียนผลการปฏิบัติให้ทราบครับ
  เมื่อ 26-07-2019 เวลา 14:46 น.
  โดย webmaster
 • ติดต่องาน จราจร สภ.เมืองกระบี่
  งาน จร.รับทราบครับ ขอบคุณครับ
  เมื่อ 26-07-2019 เวลา 14:45 น.
  โดย webmaster
 • ติดต่องาน จราจร สภ.เมืองกระบี่
  ช่วยกวดขันเรื่องท่อมอเตอร์ไซค์ในจังหวัดกระบี่มีเสียงดังมาก สร้างความรำคาญมาก ทำไมจึงไม่ มีการจับกุม และดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อความสงบเรียบร้อย ไม่สร้างความ รบกวนต่อประชาชนที่พักอาศัยบนเส้นทางถนนกระบี่
  เมื่อ 12-06-2019 เวลา 18:01 น.
  โดย ปาลรัฐ ชูดำ
 • ติดต่องาน จราจร สภ.เมืองกระบี่
  ทำไมท่อมอเตอร์ไซค์มีเสียงดังมากในจังหวัดกระบี่ ไม่มีการจับกุมหรือแก้ไขกวดขันวินัยจราจร เรื่องเสียงดังของท่อมอเตอร์ไซค์สร้างความรบกวนให้กับประชาชน ผู้ที่อยู่บนเส้นทางใกล้กับถนน ทำให้ได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะถนนกระบี่ รบกวนช่วยดำเนินการแก้ไขให้ด้วยค...
  เมื่อ 12-06-2019 เวลา 17:58 น.
  โดย ปาลรัฐ ชูดำ
 • ผู้บริหารสถานีตำรวจ
  พี่ชายสามี ยืมรถไป...แต่พอเราบอกไม่ให้ยืมแล้ว ให้นำรถมาคืน ปรากฏว่า ตอนนี้ติดต่อไม่ได้เลย-ก่อนไปแจ้งทางเราว่าจะไปทำงานที่ จ.กระบี่ (เห็นว่าขับรถตู้โดยสาร)...ได้ทำการลงบันทึกประจำวันไว้แล้ว ที่สภ.หินกอง จ.สระบุรี...จึงอยากรบกวนให้ติดตามหา รถโตโยต้า วี...
  เมื่อ 13-10-2018 เวลา 08:52 น.
  โดย วิริยาภรณ์ กรานสุข
 • ติดต่องานอำนวยการ
  ท่านใด เบอร์โทรไม่ถูกต้องโปรดแจ้งเเพื่อเปลี่ยนด้วยครับ
  เมื่อ 20-10-2013 เวลา 16:30 น.
  โดย webmaster
 • ติดต่องานอำนวยการ
  ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ เพื่อประสานงานแต่ละงานครับ
  เมื่อ 02-01-2013 เวลา 21:23 น.
  โดย mmn
ผู้บริหารสถานีตำรวจ
ค้นหาในเว็บ
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
กิจกรรมที่ใกล้ถึง
ไม่มีกิจกรรม
กต.ตร.สภ.เมืองกระบี่
      ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแส เสนอข้อแนะนำในการพัฒนาสถานีตำรวจในด้านต่างๆ ต่อคณะ กต.ตร. ท่านใดก็ได้ 
0 ความคิดเห็น
ผู้บังคับบัญชา สภ.เมืองกระบี่
ประชาชนสามารถร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสเรื่องต่างๆ เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงาน
1 ความคิดเห็น
ติดต่องานอำนวยการ
ติดต่อ  ประสานงาน กับงานอำนวยการ งานธุรการแต่ละแผนกงานของ สภ.เมืองกระบี่ 
2 ความคิดเห็น
ติดต่อพนักงานสอบสวน
ช่องทางในการติดต่อราชการ หรือพบปะ  ปรึกษาหารือ
0 ความคิดเห็น
ติดต่องาน จราจร สภ.เมืองกระบี่
         พ.ต.ท.สุทิวัส  อุ่นเสียม  สว.จร.สภ.เมืองกระบี่  ขอรับฟังความคิดเห็น หรือข้อมูล
13 ความคิดเห็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเลกทรอนิกส์ของทางราชการ สภ.เมืองกระบี่
0 ความคิดเห็น

Friends Online

Powered by EvNix