ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแส เสนอข้อแนะนำในการพัฒนาสถานีตำรวจในด้านต่างๆ ต่อคณะ กต.ตร. ท่านใดก็ได้  รวมทั้งร้องทุกข์กรณีไม่รับความสะดวกในการติดต่อราชการหรือไม่รับการบริการที่ดี   คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.เมืองกระบี่ มีรายชื่อดังนี้

logo

 

 

 

7.Kirati_Sak
นายกีรติศักดิ์  ภูเก้าล้วน
ประธาน กต.ตร.สภ.เมืองกระบี่
08-9729-2716

 

 

narong1
พ.ต.อ.ณรงค์  ลักษณะวิมล
รองประธาน กต.ตร.สภ.ฯ
08-1569-9431

 

 

2.sattha
นายอำเภอ หรือผู้แทน
กรรมการ
081 867 0017

8.Pradit
นายประดิษฐ์  จันทร์ทอง
กรรมการ
09-0929-3782

11.Aphichai
นายแพทย์อภิชัย  ลิมานนท์
กรรมการ
08-5005-4505

9.Mano_2
นายมะโน  เครือแก้ว
กรรมการ
08-6124-6463

12.Siwa_Kon
นายศิวกรณ์  เอ่งฉ้วน
กรรมการ
08-1737-3675

13.Wi_Ra_Sak
นายวีระศักดิ์  กราปัญจะ
กรรมการ
08-1910-1759

14.PhatchaRin
นายพัชรินทร์  ปลอดฤทธิ์
กรรมการ
08-1569-6464

19.phiyatap
นายปิยเทพ   เทพพิบาล
กรรมการ
08-3176-9444

18.phachum
นายประชุม  เอ่งฉ้วน
กรรมการ
08-9728-8555

17.Sanan62
นายสนั่น  แก้วใหม่
กรรมการ
08-1719-2800

16.Nat_Thi
นายนัทที  อดิศราลักษณ์
กรรมการ
08-9973-8899

15.Atsawin
นายอัศวิน  เทียนโพธิ์
กรรมการ
08-1919-2359

10.Krit_Phat
ส.ต.ท.กฤตภาส  นวลศรี
กรรมการฯ
09-5417-1666

3.thaweesak
พ.ต.ท.ทวีศักดิ์  ยองเข
กรรมการฯ/รอง ผกก.สส.
08-0666-9959

4khunin
พ.ต.ท.คุณิน  ชุ่มจำรัส
กรรมการฯ/รอง ผกก.(สอบสวน)
หน.งานสอบสวนฯ
09-7951-4654

nikorn2
พ.ต.ท.นิกร  ชูทอง
กรรมการฯ/รอง ผกก.ป.
084-113-0374

6suteewat
พ.ต.ท.สุทิวัส  อุ่นเสียม
กรรมการฯ/สว.จร.
กรรมการ

20.tassanee
พ.ต.ท.หญิงทัศนี  เต็งรัง
เลขานุการ/กรรมการ
081-958-2100

21.prapharat
ร.ต.อ.หญิงประภารัตน์  ปรีชา
ผู้ช่วยเลขานุการ
098-257-9545

22.sunit
ร.ต.ต.สุนิตย์  นวลอ่อน
ผู้ช่วยเลขานุการ
083-102-4230


_._Page_04

_._Page_05

 
แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 15:01 น.)