ติดต่อ  ประสานงาน กับงานอำนวยการ งานธุรการแต่ละแผนกงานของ สภ.เมืองกระบี่  ลักษณะงานในสถานีตำรวจตามคำสั่ง ตร.ที่ 537-538/2555  ลงวันที่  27  ก.ย. 2555  ขอแจ้งข้อมูลเฉพาะงานที่มีการประสานงานบ่อยครั้งเท่านั้นครับ

ak-2

 

ผังการติดต่อประสานงาน กับงานอำนวยการ และงานธุรการแต่ละแผนกงานของ สภ.เมืองกระบี่

งาน รายละเอียด ผู้ปฏิบัติงาน
หัวหน้างาน / สารวัตร รองสารวัตร เจ้าหน้าที่ 1 เจ้าหน้าที่ 2
ฝ่ายอำนวยการ

งานธุรการ และงานสารบรรณ

พ.ต.ท.จงรักษ์  พิมพ์ทอง
รอง ผกก.ป.ฯ
081-597-8890

พ.ต.ท.หญิง ทัศนี  เต็งรัง
สารวัตรธุรการ
08-1958-2100

ร.ต.อ.หญิง ประภารัตน์ ปรีชา
รอง สว.ธร.สภ.เมืองกระบี่
09-8257-9545

ด.ต.วิโรจน์  พงศาปาน
ผบ.หมู่ ป.ฯ
086-743-9163


งานงบประมาณการเงิน, งานจัดการเรื่องเงินสินบน
เงินรางวัลและเงินค่าตอบแทน
ด.ต.วานยุกต์  โสดา
ผบ.หมู่ ป.ฯ
087-263-3925
ด.ต.หญิง พัทรินทร์  พัชนี
ผบ.หมู่ ป.ฯ
093-709-3145

งานกำลังพล

ส.ต.ท.กฤตภาส  นวลศรี
ผบ.หมู่ (ป.)ฯ
095-417-1666งานพัสดุ พลาธิการและสรรพาวุธ ด.ต.วีระชาติ  ดอนสมหมาย
ผบ.หมู่ ป.ฯ
087-278-6800

 งานเทคโนโลยีและการสื่อสาร

ร.ต.ต.สุนิตย์  นวลอ่อน
รอง สว.(ป.)ฯ
083-102-4230

ส.ต.ท.ธวัช  แสงสุด
ผบ.หมู่ (ป.)ฯ
081-305-7376


งานทะเบียนคนต่างด้าว ส.ต.ท.ชยพัทธ์  วรบดี
ผบ.หมู่ (ป.)ฯ
089-297-5801

 


กลุ่มงานนโยบาย  ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ

ร.ต.ต.สุนิตย์  นวลอ่อน
รอง สว.(ป.)ฯ
083-102-4230

ส.ต.ท.ธวัช  แสงสุด
ผบ.หมู่ (ป.)ฯ(ป็นเจ้าหน้าที่)
081-305-7376

งานสอบสวน


 งานควบคุม วางแผนการสอบสวน

พ.ต.ท.คุณิน  ชุ่มจำรัส
รอง ผกก.(สอบสวน)
หัวหน้างานสอบสวน
097-951-4654
ธุรการงานสอบสวน, ธุรการทางคดีด.ต.เทอดศักดิ์  รัตนวงศ์
ผบ.หมู่ ป.ฯ
084-057-8233

ด.ต.ดำรงค์วุฒิ  แก้วเขียว
ผบ.หมู่ ป.ฯ
089-726-2437
ระบบข้อมูล Polis

ด.ต.ดำรงค์วุฒิ  แก้วเขียว
ผบ.หมู่ ป.ฯ
089-726-2437

ส.ต.ท.ชวกร  คำเพ็ง
ผบ.หมู่ ป.ฯ
085-260-2381
ส.ต.ท.ศรายุทธ์  บ้านนา
ผบ.หมู่ ป.ฯ
087-464-6010

งานพิมพ์ลายนิ้วมือด.ต.นิกร  สงด้วง
ผบ.หมู่ ป.ฯ
081-747-1907

งานสืบสวนงานควบคุม วางแผนและปฏิบัติการสืบสวน

พ.ต.ท.เจนภพ  บุตรกินรี
รอง ผกก.สส.ฯ
098-996-5395

พ.ต.ท.สรรเพชร  ช่วยชู
สว.สส.ฯ 
08-2825-9033

ธุรการงานสืบสวนด.ต.มนัส  ราชนิยม
ผบ.หมู่ ป.ฯ
080-143-6265
ด.ต.โชคดี  รักทอง
ผบ.หมู่ ป.ฯ
081-087-9458
งานป้องกันปราบปราม

งานควบคุม วางแผนการปฏิบัติงาน
การป้องกันปราบปราม 1

พ.ต.ท.จงรักษ์  พิมพ์ทอง
รอง ผกก.ป.ฯ
08-1597-8890

พ.ต.ท.เจษฎา  จันทร์พุ่ม
สวป.ฯ
08-4051-8656

พ.ต.ท.อรุณ  สุขบาน
สวป.ฯ
08-8828-9103

พ.ต.ต.ธีระศักดิ์  ทองรักขาว
สวป.สภ.เมืองกระบี่
06-3198-5698

งานธุรการป้องกันปราบปราม, งานการจัดกำลัง
งานจัดทำแผนที่  ระบบข้อมูลอาชญากรรม


ด.ต.สวัสดิ์  คีรินทร์
ผบ.หมู่ ป.ฯ
089-723-2993
ด.ต.วีรยุทธ  เดชารัตน์
ผบ.หมู่ ป.ฯ
084-053-2328

งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์

พ.ต.ท.อรุณ  สุขบาน
สวป.ฯ
08-8828-9103

ร.ต.ต.สุนิตย์  นวลอ่อน
รอง สว.(ป.)ฯ
083-102-4230
งานควบคุมศูนย์วิทยุ, พนักงานวิทยุ

 

พนักงานวิทยุ
075-612587


งานประชาสัมพันธ์

ด.ต.กิตติศักดิ์  เกื้อสกุล
ผบ.หมู่ ส.ฯ
081-978-7018

งานจราจร

งานควบคุม วางแผนการควบคุมการจราจร และ
การปฏิบัติงาน 

พ.ต.ต.สุทิวัส  อุ่นเสียม
สว.จร.ฯ
08-0624-3356

ร.ต.อ.ญาณวิรุตม์  ตุ้งชี่
รอง สว.จร.ฯ
084-653-8326

ร.ต.อ.ยงยุทธ  ท่าดี
รอง สว.จร.ฯ
089-287-1252
งานธุรการจราจร

ด.ต.วิรัช  นามโสภณ
ผบ.หมู่ จร.ฯ
081-677-4365


เสมียนเปรียบเทียบจราจร

ด.ต.ประกอบ  สงจร
ผบ.หมู่ จร.ฯ
08-7294-5599

ด.ต.สมพร  โกมล
ผบ.หมู่ จร.ฯ
086-954-4410

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 02 เมษายน 2018 เวลา 09:15 น.)